Tiêu đề Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho các tổ chức hoặc công dân có cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
Cơ quan Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Lĩnh vực văn bản Tài nguyên - Môi trường
Nội dung

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: BPMC/ Trung tâm Hành chính công thuộc UBND cấp huyện:

Tổ chức hoặc công dân nộp hồ sơ đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản (gọi tắt là đề án BVMT đơn giản) trực tiếp tại Bộ phận một cửa/ Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Trường hợp cơ sở nằm trên địa bàn của từ 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên, chủ cơ sở tự lựa chọn 01 trong số đơn vị hành chính cấp huyện đó để nộp hồ sơ đăng ký.

- BPMC/Trung tâm Hành chính công UBND cấp huyện kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Đầy đủ thành phần: viết phiếu hẹn trả kết quả; chuyển hồ sơ đầy đủ thành phần đến phòng Tài nguyên Môi trường thuộc UBND cấp  huyện. Chuyển bước 2.

+ Không đầy đủ thành phần: Trả và hướng dẫn tổ chức, công dân hoàn thiện;

Bước 2: Phòng TNMT cấp huyện:

- Tiến hành kiểm tra nội dung hồ sơ:

+ Hồ sơ chưa đúng quy định: có văn bản thông báo hoàn chỉnh hồ sơ (tổ chức công dân hiện lại bước 1).

+ Hồ sơ đúng quy định:

* Tổ chức xem xét, đánh giá Đề án BVMT đơn giản; trường hợp cần thiết, tổ chức đoàn đến khảo sát, kiểm tra thực tế tại cơ sở, mời chuyên gia viết nhận xét về đề án, xin ý kiến của UBND cấp huyện có liên quan (trường hợp địa điểm của cơ sở nằm trên địa bàn của đơn vị hành chính cấp huyện khác) để đánh giá đề án; có văn bản thông báo cho chủ cơ sở biết (chỉ một lần duy nhất):

- Đề án BVMT đơn giản phải chỉnh sửa, bổ sung kèm theo yêu cầu cụ thể về việc chỉnh sửa, bổ sung bằng Biên bản làm việc hoặc văn bản thông báo; chuyển bước 3.

- Đề án BVMT đơn giản không đủ điều kiện cấp giấy xác nhận đăng ký; tham mưu văn bản thông báo nêu rõ lý do. chuyển bước 3.

* Đề án BVMT đơn giản không phải chỉnh sửa, bổ sung hoặc đã được chủ cơ sở chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu, Tham mưu cấp giấy xác nhận đăng ký Đề án BVMT đơn giản;  chuyển bước 3.

Bước 3: Lãnh đạo UBND cấp huyện;

Duyệt văn bản thông báo yêu cầu cụ thể về việc chỉnh sửa, bổ sung hoặc  văn bản thông báo không đủ điều kiện cấp giấy xác nhận đăng ký hoặc giấy xác nhận đăng ký Đề án BVMT đơn giản. chuyển bước 4.

Bước 4: Phòng TNMT cấp huyện:

- Chứng thực Đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo giấy xác nhận chuyển hồ sơ PBMC/ Trung tâm Hành chính công cấp huyện. Chuyển bước 5

- Chuyển hồ sơ BPMC/ Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Bước 5: BPMC / Trung tâm Hành chính công cấp huyện:

Trả kết quả cho tổ chức hoặc công dân: văn bản thông báo yêu cầu cụ thể về việc chỉnh sửa, bổ sung hoặc văn bản thông báo không đủ điều kiện cấp giấy xác nhận đăng ký hoặc giấy xác nhận đăng ký Đề án BVMT đơn giản và Đề án BVMT đơn giản đã được chứng thực.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp BPMC/ Trung tâm Hành chính công thuộc UBND cấp huyện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Một (01) văn bản đề nghị xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản (theo mẫu quy định tại Phụ lục 20 Thông tư số 01);

+ Năm (05) bản Đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo mẫu quy định tại phụ lục số 19a, 19b, 21 Thông tư số 01 (cụ thể: đối với cơ sở có dự án đầu tư lập theo mẫu 19a, 21; cơ sở không có dự án đầu tư và có phát sinh chất thải sản xuất lập theo mẫu 19b, 21). Trường hợp cần thiết theo yêu cầu của UBND cấp huyện, chủ cơ sở bổ sung số lượng bản Đề án bảo vệ môi  trường đơn giản.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết:

- Tối đa hai mươi mốt (21) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với Đề án BVMT đơn giản của cơ sở nằm trên địa bàn của từ hai (02) đơn vị hành chính cấp huyện trở lên;

- Tối đa mười bốn (14) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với Đề án BVMT đơn giản của cơ sở nằm trên địa bàn của một (01) đơn vị hành chính cấp huyện;

Không bao gồm thời gian mà chủ cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức hoặc công dân

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết  định theo quy định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng TNMT cấp huyện.

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản và Đề án bảo vệ môi trường đã chứng thực.

* Lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký Đề án BVMT đơn giản theo mẫu quy định tại Phụ lục 20 Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT.

- Mẫu bìa và trang phục bìa của đề án BVMT đơn giản theo mẫu tại phụ lục 21 Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT.

- Cấu trúc và nội dung của Đề án BVMT đơn giản (đối với cơ sở có dự án đầu tư) theo mẫu tại phụ lục 19a Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT.

- Cấu trúc và nội dung của Đề án BVMT đơn giản (cơ sở không có dự án đầu tư và có phát sinh chất thải sản xuất) theo mẫu tại phụ lục 19b Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

- Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 22/2014/TT-BTNMT ngày 5/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định và hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014.

- Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Tệp tin đính kèm

Mẫu bìa và trang phụ bìa của đề án bảo vệ môi trường đơn giản.doc
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1165
Đã truy cập: 1541540
Thông tin báo chí