Tiêu đề Thủ tục cấp Thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Bản CKBVMT) của các tổ chức, cá nhân có dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
Cơ quan Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Lĩnh vực văn bản Tài nguyên - Môi trường
Nội dung

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Bộ phận một cửa/Trung tâm Hành chính công UBND cấp huyện hoặc cấp xã (được ủy quyền)

- Tổ chức hoặc công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa (hay Trung tâm dịch vụ hành chính công) (gọi tắt là BPMC) thuộc UBND cấp  huyện

Trường hợp dự án đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện trên địa bàn từ hai (02) huyện trở lên, chủ dự án được thực hiện việc đăng ký bản CKBVMT tại một trong các UBND cấp huyện, nơi thuận lợi nhất cho chủ dự án, chủ cơ sở.

Hoặc, dự án đầu tư thực hiện trên vùng biển chưa xác định được cụ thể trách nhiệm quản lý hành chính của UBND cấp huyện, chủ dự án thực hiện việc đăng ký bản CKBVMT tại UBND cấp huyện nơi đăng ký xử lý, thải bỏ chất thải của dự án. Trường hợp dự án không có chất thải phải đưa vào đất liền để tái chế, tái sử dụng, xử lý, thải bỏ, chủ dự án không phải thực hiện việc đăng ký bản CKBVMT.

- BPMC/Trung tâm Hành chính công kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Đầy đủ thành phần: viết phiếu hẹn trả kết quả; chuyển hồ sơ đầy đủ thành phần đến phòng Tài nguyên Môi trường thuộc UBND cấp  huyện, thị xã, thành ph (sau đây gọi là phòng TNMT cấp huyện) Chuyển bước 2.

+ Không đầy đủ thành phần: Trả và hướng dẫn tổ chức, công dân hoàn thiện;

Bước 2: Phòng Tài nguyên Môi trường cấp huyện hoặc cán bộ phụ trách môi trường cấp xã

- Tiến hành kiểm tra nội dung hồ sơ:

+ Đảm bảo quy định: tham mưu cho UBND cấp huyện ra văn bản thông báo về việc chấp thuận bản CK BVMT (hoặc UBND cấp xã). Chuyển bước 3

+ Không đảm bảo quy định: tham mưu cho UBND cấp huyện (hoặc UBND cấp xã) ra văn bản thông báo về việc không chấp thuận bản CKBVMT. Chuyển bước 3.

Bước 3: Lãnh đạo UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã.

- Duyệt văn bản thông báo về việc chấp thuận bản CK BVMT hoặc không chấp thuận bản CK BVMT; Chuyển bước 4

Bước 4: Phòng Tài nguyên Môi trường cấp huyện hoặc cán bộ phụ trách môi trường cấp xã

- Chứng thực bản CKBVMT theo văn bản thông báo chấp thuận bản CKBVMT. Chuyển bước 5

- Chuyển hồ sơ PBMC/ Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Bước 5: BPMC cấp huyện/Trung tâm Hành chính công cấp huyện (hoặc cấp xã).

Trả kết quả cho tổ chức hoặc công dân: văn bản thông báo về việc chấp nhận (hoặc không chấp nhận) đăng ký Bản CKBVMT và Bản CKBVMT đã được chấp nhận theo thông báo tại BPMC.

Lưu ý: Thủ tục cấp Thông báo về việc chấp nhận đăng ký Bản CKBVMT đối với các dự án đầu tư trong KCN, KKT thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện sẽ do Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh giải quyết theo Quyết định số 2777/2013/QĐ-UBND ngày 11/10/2013 của UBND tỉnh "Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đầu tư trực tiếp tại khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp BPMC/Trung tâm Hành chính công thuộc UBND cấp huyện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Hồ sơ đăng ký Bản CKBVMT với dự án thuộc đối tượng phải lập Bản CKBVMT (thuộc dự án đầu tư có tính chất, quy mô, công suất không thuộc danh mục hoặc dưới mức quy định của danh mục tại Phụ lục II Nghị định số 29) (Trường hợp 1) gồm:

+ Ba (03) Bản CKBVMT với hình thức trang bìa, trang phụ bìa; cấu trúc và yêu cầu về nội dung thực hiện theo mẫu quy định tại các Phụ lục 5.1 và 5.2 Thông tư số 26;

+ Một (01) dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi) có chữ ký (ghi rõ họ tên, chức danh) của người đại diện có thẩm quyền và đóng dấu (nếu có) của cơ quan chủ dự án.

2. Hồ sơ đăng ký Bản CKBVMT đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư nhưng có phát sinh chất thải sản xuất (Trường hợp 2) gồm:

+ Ba (03) Bản CKBVMT với yêu cầu về cấu trúc và nội dung thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.3 Thông tư số 26;

+ Một (01) bản thuyết minh về phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được chứng thực bởi chữ ký của người đại diện có thẩm quyền và đóng dấu (nếu có) của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

Trong đó:

+ Trong thời gian 04 ngày làm việc sau khi nhận hồ sơ hợp lệ từ BPMC/ rung tâm Hành chính công cấp huyện chuyển lên, phòng Tài nguyên môi trường kiểm tra nội dung hồ sơ và trình UBND cấp huyện (đối với hồ sơ đảm bảo quy định) và phải hoàn thành việc cấp giấy xác nhận đăng ký Bản CKBVMT cho chủ dự án.

Đối với hồ sơ không đảm bảo quy định trong vòng 03 ngày làm việc phải ra văn bản thông báo về việc không chấp thuận bản CKBVMT.

+ Trong thời gian 01 ngày làm việc, sau khi UBND cấp huyện hoàn thành việc cấp giấy xác nhận đăng ký Bản CKBVMT phải chuyển kết quả xuống BPMC/ Trung tâm Hành chính công cấp huyện và thực hiện trả kết quả cho chủ dự án.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức hoặc công dân

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết  định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: UBND cấp xã.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng TNMT cấp huyện hoặc cán bộ phụ trách Môi trường, UBND cấp xã (khi được UBND cấp huyện ủy quyền)

- Cơ quan phối hợp: không

* Kết quả thực hiện TTHC: Thông báo chấp nhận đăng ký Bản CKBVMT (kèm theo Bản CKBVMT đã được chấp nhận) hoặc thông báo không chấp nhận đăng ký Bản CKBVMT.

* Lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Mẫu bìa và trang phụ bìa của bản cam kết bảo vệ môi trường theo mẫu tại phụ lục 5.1 Thông tư số 26.

- Cấu trúc và yêu cầu về nội dung Bản CKBVMT (đối với dự án đầu tư) theo mẫu tại phụ lục 5.2 Thông tư số 26.

- Cấu trúc và yêu cầu về nội dung Bản CKBVMT (đối với phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư) theo mẫu tại phụ lục 5.3 Thông tư số 26.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

- Thông tư 33/2012/TT-BCT ngày 14/11/2012 của Bộ Công Thương quy định về lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế mỏ, dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn”. 

- Quyết định số 2777/2013/QĐ-UBND ngày 11/10/2013 của UBND tỉnh "Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đầu tư trực tiếp tại khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tệp tin đính kèm

Mẫu bìa và trang phụ bìa của bản cam kết bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư.doc
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1143
Đã truy cập: 1541518
Thông tin báo chí