Nỗ lực thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới những tháng cuối năm 2023

15/11/2023 09:20

Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), từ đầu năm 2023 đến nay, huyện đã có nhiều giải pháp đồng bộ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực để thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu trong thực hiện xây dựng nông thôn mới còn thiếu, chưa bền vững, nhất là các tiêu chí, chỉ tiêu cần sự vào cuộc tích cực của nhân dân trong như: công tác vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng môi trường sống và tăng thu nhập cho người dân...

Theo đó, đến hết 9 tháng đầu năm huyện mới đạt được 3/9 tiêu chí (đạt 33,3%) tổng tiêu chí và 27/38 chỉ tiêu đạt 71,1% tổng chỉ tiêu, tăng 02 chỉ tiêu so với đầu năm về tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao. Đối với kết quả bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đạt được một số kết quả nhất định, cụ thể xã Đồng Văn đạt 10/19 tiêu chí và 58/75 chỉ tiêu; xã Đồng Tâm đạt 12/19 tiêu chí và 61/75 chỉ tiêu; xã Lục Hồn đạt 9/19 tiêu chí và 57/75 chỉ tiêu (tăng 01 chỉ tiêu so với đầu năm); xã Vô Ngại đạt 11/19 tiêu chí, 59/75 chỉ tiêu; xã Hoành Mô và xã Húc Động đạt 100% tiêu chí, chỉ tiêu (duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí thu nhập và môi trường đối với xã Hoành Mô; với xã Húc Động duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí thu nhập và môi trường, tuy nhiên các chỉ tiêu, tiêu chí còn non). Đối với kết quả theo Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu cả xã Hoành Mô, xã Húc Động đều chưa đạt tiêu chí nào, mới đạt 2/9 chỉ tiêu  (22,2%). Đối với kết quả theo Bộ tiêu chí Thôn đạt chuẩn nông thôn mới chưa tăng tiêu chí, chỉ tiêu nào so với đầu năm.

Thi sáng tác Vẽ tranh tường đường phố, góp phần xây dựng môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp

Như vậy, từ nay đến năm 2025 huyện tập trung tập trung chỉ đạo xã Đồng Tâm đạt chuẩn NTM nâng cao và hoàn thiện 13 chỉ tiêu của Bộ tiêu chí Huyện đạt chuẩn NTM nâng cao còn thiếu, bao gồm hoàn thiện hệ thống cây xanh, chiếu sáng các tuyến đường, thủy lợi; xây dựng ít nhất 01 Trường THPT đạt chuẩn mức độ 2; đầu tư cụm công nghiệp/khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn, thu gom xử lý rác thải, công trình xử lý nước thải, tổ chức phân loại rác tại nguồn/tại hộ gia đình, tái chế rác thải hữu cơ, nước sinh hoạt, mô hình xã, thôn thông minh, chuyển đổi số. Riêng mô hình xã, thôn thông minh thực hiện theo các nội dung quy định tại quyết định số 1246/QĐ-UBND, trong đó phải có ít nhất 01 mô hình xã và 01 mô hình thôn thông minh, mô hình thôn thông minh gồm 06 chỉ tiêu thực hiện theo quyết định số 45/2022/QĐ-UBND; mô hình xã thông minh, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 theo qui định và đạt các yêu cầu về mô hình xã thông minh gồm 07 nội dung về chính quyền số, 02 nội dung về kinh tế số, 11 nội dung về xã hội số.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, trong những tháng cuối năm 2023, huyện huy động sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, như: tiếp tục tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Kế hoạch phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Nghị quyết 15/NQ- HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định nội dung hỗ trợ; mẫu hồ sơ; trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất; lựa chọn đơn vị đặt hàng thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025 và Nghị quyết 194/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Nghị quyết số 10-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Nhiệm vụ và giải pháp năm 2023”; và  các kế hoạch của UBND huyện về thực hiện Chương trình xây dựng NTM đến năm 2025 và kế hoạch năm 2023...

Bên cạnh đó, huyện cũng sẽ tập trung hoàn thiện hồ sơ phục vụ thẩm tra cấp tỉnh lần 2 và chuẩn bị tốt nhất công tác tổ chức xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM với Hội đồng Trung ương. Hoàn thiện việc chuẩn bị các điều kiện thẩm định tại Hội đồng Trung ương. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo từng ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đối với Bộ tiêu chí Huyện đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục chỉ đạo các xã rà soát, điều chỉnh kế hoạch xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu đến năm 2025 và kế hoạch năm 2023 cho phù hợp với yêu cầu Nghị quyết số 14- NQ/HU ngày 28/6/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện Bình Liêu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đồng thời sẽ tổ chức tập huấn cho cán bộ và nhân dân về Chương trình mục tiêu xây dựng NTM, Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện. Tổ chức thi đánh giá phân hạng sản phẩm Ocop đạt sao năm 2023. Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình hạ tầng thiết yếu và giải ngân nguồn vốn kịp thời theo quy định. Chuẩn bị tốt nhất công tác đầu tư công năm 2024…

 Đây là nhiệm vụ quan trọng, do vậy các cơ quan, đơn vị phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí cấp huyện và cấp ủy, chính quyền cơ sở cần xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, triển khai tổ chức rà soát từng tiêu chí, chỉ tiêu, xác định cụ thể có nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ để hoàn thành mục tiêu kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2023…

Lê Thị Bẩy


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin mới nhất
Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1024
Đã truy cập: 3481659
Thông tin báo chí