Hội nghị BTV Huyện ủy

28/11/2022 14:26

     Ngày 28/11, BTV Huyện ủy tổ chức hội nghị để nghe báo cáo tổng kết công tác năm 2022, Nghị quyết phương hướng nhiệm vụ, thực hiện chủ đề công tác năm 2023; nghe Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện báo cáo tổng kết chương trình xây dựng Huyện đạt chuẩn NTM năm 2022; chương trình công tác của Huyện ủy, BTV Huyện ủy năm 2023; Chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra đồng bộ trong hệ thống chính trị của huyện năm 2023; điều chỉnh bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát của BCH, BTV Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nhiều nội dung quan trọng khác. Đ/c Dương Mạnh Cường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì.

      Năm 2022, cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm theo Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 01/12/2021 của Huyện ủy gắn với chủ đề công tác năm 2022: "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lưọng cao; Huyện đạt chuẩn Nông thôn mới". Với sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ban, ngành của Tỉnh cùng tinh thần chủ động, đoàn kết, nỗ lực lớn, quyết tâm cao, cố gắng, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, huyện Bình Liêu đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với 17/18 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai chủ động, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả; công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 đạt trên 90% miễn dịch toàn dân, tuyệt đối an toàn. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương, Kế hoạch số 121-KH/HU thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 26/01/2022 của Tỉnh ủy gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; quan tâm thực hiện công tác sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố; chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử trưởng thôn, bản khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 và Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025, giữ vững tỷ lệ 100% bí thư cấp ủy đồng thời là trưởng thôn, khu theo phương châm “Dân tin - Đảng cử”; vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu được tăng cường; Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tạo đồng thuận xã hội. Chủ động chỉ đạo triển khai tái thành lập 4 cơ quan (Ban Tổ chức Huyện ủy; Cơ quan Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; Phòng Nội vụ huyện và Thanh tra huyện) theo Quyết định số 755-QĐ/TU, ngày 26/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Quan tâm chỉ đạo tổ chức các Hội nghị sơ, tổng kết việc thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy.

    Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, tốc độ tăng trưởng đạt 13,75%, giá trị sản xuất ước đạt 2.105 tỷ đồng; khách du lịch đạt khoảng 100.000 lượt khách, đạt 142,86% kế hoạch, tăng 233,33% so với năm 2021; giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 467,5 tỷ đồng, tăng 7,4% so với năm 2021. Chương trình xây dựng nông thôn mới có chuyển biến tích cực, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; tích cực triển khai xóa nhà ở chưa bền chắc, xây nhà tiêu hợp vệ sinh: Đến nay đã có 210 hộ/223 hộ đăng ký và cam kết xây dựng nhà ở năm 2022, trong đó có 208 hộ đã khởi công xây nhà, 1.181/1.226 hộ đăng ký và cam kết xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, trong đó có 662 nhà tiêu đã hoàn thành và 300 nhà đang hoàn thiện. Bình quân các xã đạt 19/19 tiêu chí và 57/57 chỉ tiêu thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2021 – 2025; xã Hoành Mô đạt 19/19 tiêu chí và 75/75 chỉ tiêu; xã Húc Động đạt 18/19 tiêu chí và 74/75 chỉ tiêu thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 – 2025; Thị trấn Bình Liêu đạt 9/9 nhóm tiêu chí và 52/52 chỉ tiêu thực hiện bộ tiêu chí Thị trấn đạt đô thị văn minh; huyện Bình Liêu đạt 9/9 tiêu chí  và 36/36 chỉ tiêu thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM giai đoạn 2021 - 2025, hoàn thành huyện đạt chuẩn NTM.

     Môi trường đầu tư kinh doanh, các hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp được tập trung thực hiện; các ngành dịch vụ, du lịch chủ động triển khai ngay từ đầu năm. An sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo; hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, các hoạt động đối ngoại được tăng cường, chủ động giải quyết các bất đồng khu vực biên giới.  

     Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022. Đồng thời, thảo luận dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ và giải pháp năm 2023.

     Kết luận nội dung này, đ/c Dương Mạnh Cường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực, vào cuộc quyết liệt, kiên trì, trọng tâm, trọng điểm của BTV, BCH và cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng chí thống nhất với những kết quả đạt được trong năm 2022 đã nêu trong dự thảo báo cáo. Đồng thời nhấn mạnh: Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí nguồn lực của tỉnh, cùng sự nỗ lực của cả hệ thống trị từ huyện tới cơ sở diện mạo KT-XH đã có những chuyển biến theo hướng tích cực, đặc biệt là công tác phòng chống dịch, tiêm vắc xin phòng Covid – 19 cho toàn dân; xóa nhà tiêu không hợp vệ sinh, xóa nhà tạm, huyện hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn NTM, bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều chuyển biến; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, có những bước phát triển vững chãi, tạo điều kiện cho sự phát triển đồng bộ của huyện. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế.

    Về nhiệm vụ và giải pháp năm 2023 đồng chí đề nghị Văn phòng Huyện ủy  tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo trình BCH Đảng bộ huyện. Trong đó, lưu ý: Chủ đề công tác năm cần bám sát theo chủ đề công tác năm của tỉnh, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Cụ thể: Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; đẩy mạnh phát triển dịch vụ và du lịch; nâng cao các tiêu chí, chỉ tiêu huyện, xã đạt chuẩn NTM, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Mục tiêu tổng quát cần tiếp thu các ý kiến, đảm bảo cân đối giữa xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền; quan tâm phát triển kinh tế, xã hội, du lịch, dịch vụ, hoàn thành và đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả các công trình trọng điểm. UBND huyện chủ động xem xét, rà soát để bổ sung, điều chỉnh các chỉ tiêu thu ngân sách, thu nội địa, môi trường, giảm nghèo sát với điều kiện của địa phương. Về nhiệm vụ và giải pháp, đồng chí cơ bản đồng tình với dự thảo Nghị quyết đề ra.

      Đối với Chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra đồng bộ trong hệ thống chính trị của huyện năm 2023; điều chỉnh bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát của BCH, BTV Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 đồng chí đề nghị: Ủy ban kiểm tra tiếp thu các ý kiến tham gia tại hội nghị, đồng thời, cần tích hợp các nội dung có tính chất tương đồng cho phù hợp với yêu cầu, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm. Đồng chí cũng lưu ý việc kiểm tra, giám sát của các Ban, trong đó,  Ban Dân vận Huyện ủy cần giám sát việc thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội cần giám sát việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, rà soát kỹ đối tượng kiểm tra phù hợp với điều kiện, đặc điểm thực tế.

     Cùng ngày BTV đã nghe và cho ý kiến về: chương trình công tác của Huyện ủy, BTV Huyện ủy năm 2023; báo cáo Kết quả thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra đồng bộ trong hệ thống chính trị huyện năm 2022; kết quả kiểm tra đối với cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện xây dựng NTM tại Đảng bộ xã Hoành Mô và Húc Động; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị huyện Bình Liêu năm 2023; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, tiến độ chuẩn bị nội dung tổ chức hội nghị ; báo cáo  tổng hợp kết quả dự sinh hoạt chi bộ thôn, bản, khu phố năm 2022; báo cáo đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, xét kết nạp đảng viên mới./.

La Lành