Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 8

03/12/2021 14:18

     Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVIII vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 8 để tổng kết công tác năm 2021, đề ra Nghị quyết phương hướng nhiệm vụ, thực hiện chủ đề công tác năm 2022 và bàn một số nhiệm vụ. Thành phần dự Hội nghị gồm các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; các đồng chí thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Đ/c Dương Mạnh Cường - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, chủ trì Hội nghị.

       

     Các đồng chí lãnh đạo chỉ đạo

      Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng do đại dịch Covid 19, trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt, quyết tâm, linh hoạt, sáng tạo, sâu sát, cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm; linh hoạt, thích ứng nhanh với tình hình thực tiễn của BCH Đảng, BTV Huyện ủy, sự nỗ lực, cố gắng, chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân; huyện Bình Liêu đã giữ vững địa bàn an toàn, thực hiện có kết quả toàn diện “Mục tiêu kép”, tạo đà phát triển để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, với những kết quả cụ thể: Huyện đã hoàn thành 17/17 chỉ tiêu đã đề ra (trong đó, có 06 chỉ tiêu vượt kế hoạch). Tập trung cao nhất công tác phòng, chống dịch Covid-19; kiên trì thực hiện phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”, dự phòng tích cực, chủ động từ xa, từ sớm, từ cơ sở; kịp thời, thần tốc khoanh vùng, xử lý hiệu quả các trường hợp F0 là người từ vùng dịch trở về địa bàn. Đến nay, Huyện vẫn kiểm soát, giữ vững vùng “xanh” an toàn, ổn định để phát triển. Tỷ lệ người được tiêm phòng vắc xin mũi thứ nhất đạt trên gần 80%, mũi thứ 2 đạt trên 60% dân số toàn huyện. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thưc hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công trên mọi phương diện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an ninh, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100% (Bình Liêu là 01 trong 03 địa phương của Tỉnh đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu). 100% các chức danh chủ chốt chính quyền cấp huyện, cấp xã được bầu đủ số lượng, tỷ lệ phiếu bầu đạt cao (nhiều chức danh đạt 100% và cao nhất trong 03 nhiệm kỳ gần đây). Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Công tác tuyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được quan tâm đổi mới, hiệu quả. Công tác kiểm tra, thanh tra giám sát được tăng cường có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm của Huyện. Công tác dân vận trong hệ thống chính trị được quan tâm, tập trung vào các nhiệm vụ chính trị của Huyện. Công tác xây dựng chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân được tăng cường. Kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục phát triển; kinh tế tăng trưởng đạt 13,75%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước trên 284 tỷ đồng (trong đó, Thu thuế xuất nhập khẩu ước trên 235 tỷ đồng, đạt 118% dự toán, bằng 128% cùng kỳ; thu nội địa ước 80 tỷ đồng, đạt 113,2% dự toán, bằng 100% so cùng kỳ). Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 118 triệu USD, tăng trên 47% so với cùng kỳ và trên 117% kế hoạch kịch bản năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 350 tỷ đồng, tăng trên 11% so với cùng kỳ. Các chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm chủ động thực hiện; môi trường đầu tư kinh doanh, các hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp được tập trung thực hiện; các ngành dịch vụ, du lịch tiếp tục được triển khai từ sớm. Công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên môi trường, quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai được quan tâm thực hiện. Các hoạt động văn hóa - xã hội được quan tâm, đáp ứng yêu cầu đời sống tinh thần Nhân dân. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng quy định. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội đảm bảo, các hoạt động đối ngoại tiếp tục được tăng cường.

      Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đ/c Bí thư huyện ủy ghi nhận những kết quả đã đạt được của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn năm 2021.

     Năm 2022, là năm thứ hai tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên cơ sở chủ đề công tác đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định chủ đề: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19; ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; huyện đạt chuẩn Nông thôn mới. Huyện đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có chỉ tiêu cơ bản: Tỷ lệ cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên, trong đó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 20%; phát triển đảng viên mới 3 - 3,5% (so với tổng đảng viên đầu năm 2021); tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt trên 13%; tổng vốn đầu tư phát triển địa bàn tăng trên 10%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 10%; số lao động được giải quyết việc làm mới trên 400 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 73%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,98%, hộ cận nghèo giảm 2,6% (theo tiêu chí nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025); có thêm 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (xã Húc Động) và huyện Bình Liêu đạt chuẩn Nông thôn mới,…

     Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, Huyện cũng phải đối diện với những khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến kéo dài, phức tạp, khó lường. Khối lượng công việc năm 2022 là rất lớn; vì vậy, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và Nhân dân các dân tộc trong huyện cần chủ động, quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; trong đó, tập trung các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Huy động cả hệ thống chính trị, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong công tác phòng, chống dịch. Kiên trì thực hiện tốt phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”; phát huy cao nhất vai trò chủ động, tích cực của hệ thống chính trị ở cấp xã, nhất là của mỗi người dân, hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp công lập, các Tổ COVID-19 cộng đồng... Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa”. Quan tâm cổ vũ, đề cao khát vọng, niềm tin và hành động xây dựng Bình Liêu phát triển trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, từng người dân trong toàn Huyện, đóng góp xây dựng Quảng Ninh thành tỉnh “kiểu mẫu”, phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới gắn với tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục rà soát, xây dựng Đề án sắp xếp các thôn, khu phố không đảm bảo tiêu chí về quy mô dân số, hộ gia đình, diện tích tự nhiên... theo quy định. Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện bầu trưởng thôn, khu gắn với Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm; thưc hiện tốt công tác cải cách tư pháp. Xây dựng chính quyền địa phương cấp huyện, cấp cơ sở liêm chính, phục vụ, kiến tạo phát triển, thực sự “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.  Củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, đẩy mạnh thông tin truyền thông, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng dịch vụ nhằm phát triển kinh tế bền vững. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 16/NQ/2021/HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”. Tập trung, ưu tiên mọi nguồn lực hoàn thành mục tiêu xây dựng Huyện đạt chuẩn Nông thôn mới. Tiếp tục phát huy thế mạnh về kinh tế biên mậu, phát triển du lịch, phấn đấu tăng giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt 16%; tạo bước đột phá trong phát triển dịch vụ. Tiếp tục đẩy mạnh việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới ; phấn đấu tăng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt trên 7%. Tạo điều kiện thuận lợi cho công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng phát triển, phấn đấu tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp và xây dựng đạt trên 15%. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo tồn và phát triển văn hóa giàu bản sắc; nâng cao chất lượng giảm nghèo và cận nghèo, đời sống nhân dân gắn với đảm bảo an sinh xã hội. Đảm bảo quốc phòng; an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tuyên truyền, giáo dục, tạo việc làm ổn định để giảm tình trạng người dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê. Phát triển các quan hệ đối ngoại theo hướng thực chất, hiệu quả./.

Hoàng GáiGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1211
Đã truy cập: 2325655
Thông tin báo chí