Tổng kết Nghị quyết số 06 của BCH Đảng bộ huyện

24/11/2021 17:05

     Chiều 23/11, Huyện ủy Bình Liêu tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 29/6/2016 của BCH Đảng bộ huyện về bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng các dân tộc huyện Bình Liêu giai đoạn 2016 – 2020 và quán triệt, triển khai kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, Quy định 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Dương Mạnh Cường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy dự và chỉ đạo.

   

     Đ.c  Đỗ Xuân Trường - Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo tổng kết 5 năm Nghị quyết 06 BCH Đảng bộ huyện

      Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 29/6/2016 của BCH Đảng bộ huyện về bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng các dân tộc huyện Bình Liêu giai đoạn 2016 – 2020 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết đề ra. Trong đó, công tác bảo tồn văn hóa cơ bản huy động được sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng dân cư, huy động và phát huy các nguồn lực tham gia thực hiện. Công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống được gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn. Các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp được phát huy, đưa vào đời sống xã hội, phục vụ phát triển du lịch bền vững, hiệu quả. Huyện đã xây dựng và hoàn thành phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc huyện Bình Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; hoàn thành Quy hoạch Tổng thể phát triển du lịch huyện giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030. Các lễ hội đình Lục Nà, hội Soóng Cọ; hội Kiêng gió… được giữ gìn và nâng cao chất lượng tổ chức, xây dựng hội Hoa Sở trở thành lễ hội cấp huyện, từng bước tổ chức và khẳng định các sản phẩm văn hóa mới gắn với du lịch như hội Mùa vàng Bình Liêu.

      Công tác tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đình Lục Nà, tôn tạo cảnh quan núi Cao Ba Lanh được quan tâm triển khai thực hiện, xây dựng và khánh thành công trình Đài tưởng niệm liệt sỹ núi Cao Ba Lanh, hiện đang nghiên cứu lập hồ sơ đề nghị công nhận núi Cao ba Lanh là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Công tác lập hồ sơ công nhận các di tích danh thắng được quan tâm thực hiện và có kết quả tích cực, ruộng bậc thang Lục Hồn được công nhận là di tích danh thắng cấp tỉnh, huyện Bình Liêu được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh.Công tác truyền dạy, đào tạo và quảng bá giá trị văn hóa được quan tâm, trong đó đã tổ chức các lớp truyền dạy dân ca Then, hát Pả dung…

     Qua thực hiện Nghị quyết số 06 của BCH Đảng bộ huyện, các hủ tục, tập quán lạc hậu từng bước được xóa bỏ; Môi trường văn hóa được cải thiện, thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư gắn với xây dựng NTM; Các hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật được khuyến khích, hoạt động văn nghệ quần chúng ở cơ sở diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Công tác bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống dần được khôi phục, hình thành nên những nét riêng, tạo nên nền văn hóa mang đậm bản sắc; nhiều phong tục tập quán, lễ hội được giữ gìn và lưu truyền; cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh và nhân dân trên địa bàn tích cực duy trì việc mặc trang phục dân tộc vào thứ 2, thứ 6 hàng tuần và các ngày lễ hội, sự kiện quan trọng góp phần phát huy nét đẹp trang phục truyền thống các dân tộc. công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tiêu biểu được chú trọng đầu tư; công tác đào tạo,bồi dưỡng đội ngũ cán bộ được quan tâm.

     Phát biểu tại hội nghị, đ/c Dương Mạnh Cường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy biểu dương những kết quả, đóng góp cho công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc huyện Bình Liêu trong thời gian qua. Đồng chí hy vọng, các đại biểu tiếp tục nhân lên những kết quả trên để công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng các dân tộc huyện có kết quả và chuyển biến rõ nét, ngăn chặn, đẩy lùi hiện tượng mai một các giá trị văn hóa đặc trưng.

      Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị tiếp tục nâng cao nhận thức, thống nhất và quyết tâm, kiên trì trong hành động để tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc huyện Bình Liêu là nhiệm vụ vừa cấp bách, quan trọng, vừa chiến lược lâu dài của cấp ủy chính quyền và hệ thống chính trị. Đề cao vai trò, trách nhiệm cộng đồng  các dân tộc trên địa bàn, lấy người dân là chủ thể trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc mình. Đặc biệt coi trọng công tác bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc để văn hóa vừa là nguồn lực phát triển kinh tế, vừa là một trong những nhân tố cốt lõi, quyết định làm nên đặc trưng riêng có về con người và du lịch của Bình Liêu. Huy động tổng hợp các nguồn lực cho công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng kể cả vật thể và phi vật thể tiêu biểu của các dân tộc, trong đó ưu tiên cho bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống có tiềm năng phát triển du lịch và khôi phục các nền văn hóa vật thể, phi vật thể đặc sắc đang có nguy cơ mai một. Bảo tôn, phát huy các gia trị phải gắn với xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu, bảo vệ môi trường sinh thái, danh lam, di tích trên địa bàn, giải quyết tốt các vấn đề xã hội nhất là công tác lao động, việc làm, tạo thu nhập cải thiện, nâng cao đời sống vật chất cho người dân.

      Mục tiêu tiếp tục nghiên cứu bảo tồn, tôn tạo, trao truyền phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc một cách khoa học, hệ thống, gắn với việc từng bước thực hiện tư liệu hóa, số hóa các di tích lịch sử. Khơi dậy phát huy các tiềm năng, giá trị hình thành không gian tiêu biểu để trở thành các sản phẩm văn hóa đặc sắc phục vụ đời sống tinh thần và phát triển du lịch. Huy động mọi nguồn lực cho bảo tồn gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh. Tăng cường văn hóa lịch sử là cơ sở sáng tạo văn hóa mới phù hợp với yêu cầu và xu thế phát triển.

      Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác bảo tồn, trọng tâm là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. Tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào các hoạt động bảo tồn. Tăng cường quản lý Nhà nước, triển khai các Đề án, Chương trình, đưa các nội dung, các quy định trang phục dân tộc, văn hóa truyền thống vào các hội nghị, lễ hội. Huy động nguồn lực cho bảo tồn. Quan tâm công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ.

     Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã quán triệt, triển khai kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Quy định 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về những điều đảng viên không được làm”.

     Hai nghệ sĩ vùng mỏ được khen thưởng

     Các cá nhân được khen thưởng

     Các tập thể được khen thưởng

    Nhân dịp này, UBND huyện khen thưởng 13 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06 của BCH Đảng bộ huyện được khen thưởng; khen thưởng đột suất 2 nghệ sỹ vùng mỏ./.

La Lành - Thu HằngGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 848
Đã truy cập: 2248973
Thông tin báo chí