BTV Huyện ủy họp nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020

02/12/2020 09:51

    Sáng 1/12, BTV Huyện ủy họp nghe báo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, Nghị quyết nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Đ.c Dương Mạnh Cường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì.

      Trong năm 2020, trước diễn biến phức tạp tình hình dịch Covid-19 nhưng Đảng bộ huyện đã đạt được những kết quả tích cực trên các mặt công tác. Cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở đã quan tâm triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; nội bộ đoàn kết, thống nhất. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền được quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát, kiên trì, quyết liệt. Tiến độ, chất lượng, hiệu quả công tác tuy còn một số mặt hạn chế, nhưng đã được nâng lên. Huyện  đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở  và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo tiến độ, chất lượng theo kế hoạch. Công tác tinh giản bộ máy, biên chế tiếp tục được quan tâm đạt kết quả. Đã thực hiện sáp nhập xã Tình Húc vào thị trấn Bình Liêu theo chỉ đạo của Tỉnh được nhân dân và cử tri đồng thuận, ủng hộ; bộ máy, nhân sự sau khi sáp nhập hoạt động ổn định, hiệu quả.

    Cùng với đó, tập trung quyết liệt chỉ đạo các giải pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chỉ đạo xây dựng kịch bản phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện phòng, chống Covid-19, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch năm 2020. Đến nay, trên địa bàn chưa xuất hiện dịch Covid-19. Kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục phát triển, tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 13,58%; đời sống Nhân dân trên địa bàn ổn định. Các chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu năm. Các hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp được quan tâm thực hiện, đã thu hút được một số doanh nghiệp đầu tư phát triển một số thế mạnh của Huyện về phát triển các loại hình du lịch, trồng cây dược liệu, phát triển chăn nuôi, thu hút các doanh nghiệp đến thực hiện việc xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Hoành Mô; các ngành dịch vụ, du lịch tiếp tục được tập trung triển khai, tổ chức có hiệu quả các hoạt động kích cầu du lịch năm 2020, đề xuất tỉnh công nhận Bình Liêu là khu du lịch cấp tỉnh và ruộng bậc thang là di tích danh thắng cấp tỉnh. Đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc gắn với việc vận động xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc; công tác giảm nghèo được quan tâm thực hiện. Quốc phòng - an ninh đảm bảo giữ vững. Duy trì, phát triển các hoạt động đối ngoại, ngoại giao nhân dân với 02 địa phương cùng cấp của Trung Quốc; phối hợp giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến biên giới, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

     Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Việc thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND của một số cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, trong đó có cả người đứng đầu một số phòng ban và cấp xã thiếu quyết liệt, chưa hiệu quả, nhất là một số chủ trương của cấp ủy huyện, như việc đăng ký chương trình công tác, chuẩn bị nội dung các cuộc họp, thực hiện quy chế làm việc, cụ thể hóa Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XXVIII; giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công; quản lý quy hoạch, sử dụng đất, xây dựng, trật tự đô thị, xử lý các trường hợp vi phạm.... Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, chấp hành, chế độ về sinh hoạt cấp ủy, dự hội nghị của một số đồng chí chưa nghiêm túc. Triển khai một số nội dung được chỉ đạo còn chậm, chưa được quan tâm. Công tác tuyên truyền, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, cây trồng đã được quan tâm nhưng có nội dung còn thiếu chủ động; một số dịch bệnh vẫn xảy ra trên cây trồng, vật nuôi. Tình trạng vi phạm quy hoạch xây dựng, sử dụng đất sai mục đích; công tác cấp giấy CNQSDĐ tại một số xã còn chậm; vi phạm hành lang an toàn giao thông còn xảy ra. Công tác triển khai thực hiện Đề án giao đất, giao rừng chậm so với kế hoạch;  Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn cao. Công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, để xảy ra vi phạm quy hoạch xây dựng, sử dụng đất sai mục đích, chuyển đổi đất không phép; khai thác cát, đá, sỏi trái phép nhỏ lẻ; tai nạn giao thông có xu hướng tăng, trên địa bàn phát sinh một số vụ việc tiềm ẩn các yếu tố khó lường.        

     Phát biểu kết luận, đ/c Dương Mạnh Cường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan, đơn vị trong thời gian qua. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, phân tích những nguyên nhân để khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị: trong phần mục tiêu tổng quát cần thêm các thành phần như nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các dự án, nâng cao chất lượng giải ngân các công trình; xây dựng và tiếp tục bảo tồn,  phát huy văn hóa giàu bản sắc Bình Liêu và khát vọng đổi mới sáng tạo, phát triển, ý chí tự lực tự cường và niềm tự hào với quê hương. Tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí… Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh. Thu hút các nhà đầu tư vào phát triển du lịch và sản phẩm du lịch trên địa bàn, phát triển thương mại biên giới đặc biệt là hạ tầng cửa khẩu; bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống phục vụ phát triển kinh tế và du lịch. Quản lý tài nguyên và bảo vệ nghiêm ngặt môi trường, cảnh quan thiên nhiên. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn cơ cấu lao động, phát triển nông nghiệp công nghệ cao phục vụ du lịch trên địa bàn.

     Đối với các chỉ tiêu, đồng chí yêu cầu tính toán cho phù hợp. Về chỉ tiêu giảm nghèo đồng chí yêu cầu tính toán ít nhất giảm 100 hộ nghèo, 300 hộ cận nghèo trong năm 2021. Nhiệm vụ công tác xây dựng đảng bám vào Nghị quyết của tỉnh đồng thời trên cơ sở đặc thù của Bình Liêu và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, trong đó cần bổ sung nhiệm vụ giải pháp liên quan đến công tác kiểm tra, công tác cán bộ, đưa giải pháp riêng cho phát triển kinh tế đó là thu hút các nhà đầu tư để phát triển du lịch, phát triển du lịch gắn với nông nghiệp công nghệ cao, tạo điều kiện phát triển hạ tầng đến cơ sở sản xuất, vùng sản xuất để phục vụ du lịch, nông nghiệp. Đồng chí lưu ý đến việc quy hoạch, làm tốt công tác định hướng để  tổ chức khu vực ruộng bậc thang đảm bảo hiệu quả, định hướng mùa vụ trên các khu ruông bậc thang, điều chỉnh quy hoạch để tổ chức hội mùa vàng.

     Về nông nghiệp cần tiếp tục khẳng định thương hiệu miến dong, phát triển diện tích rừng gỗ lớn. NTM xây dựng xã Đồng Tâm đạt chuẩn NTM, xã Húc Động đạt NTM nâng cao, nếu Hoành Mô chưa đạt xã NTM nâng cao thì tiếp tục xác định xã Hoành Mô trong năm 2021, xác định số thôn NTM, thôn kiểu mẫu. Bổ sung giải pháp quản lý tài nguyên, công tác quy hoạch, môi trường sinh thái và đất đai. Tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thân thiện, minh bạch để thu hút các nhà đầu tư phát triển dịch vụ, du lịch, hạ tầng cửa khẩu. Bổ sung giải pháp đầu tư bảo tồn văn hóa truyền thống, văn hóa vật thể.  Ban hành Nghị quyết công tác quân sự quốc phòng và an ninh trật tự. Đặc biệt nhấn mạnh việc duy trì an ninh khu vực biên giới, đồng bào dân tộc và miền núi, phòng chống xuất cảnh trái phép, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại. Đồng chí đề nghị văn phòng tiếp thu ý kiến hoàn thiện báo cáo để trình BCH./.

La LànhGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1550
Đã truy cập: 1711260
Thông tin báo chí