Đảng bộ huyện Bình Liêu: Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên

14/08/2020 14:52

     Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư “Về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”, Đảng bộ huyện Bình Liêu đã quan tâm triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên trong các tổ chức cơ sở đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

      Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư “Về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”, Đảng bộ huyện Bình Liêu đã quan tâm triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên trong các tổ chức cơ sở đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

          Chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở lựa chọn, cử những người thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng. Trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Đảng bộ huyện mở được 05 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng với 207 học viên tham gia, đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng. Các học viên đã được học tập, nghiên cứu, trao đổi các chuyên đề về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phướng hướng phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, các học viên còn được thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh, của huyện. Qua học tập, nghiên cứu những chuyên đề, các học viên đã được trang bị những lý luận cơ bản về xây dựng Đảng, nhận thức chính trị đúng đắn hơn về vai trò, trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Trao Quyết định kết nạp Đảng viên mới cho 36 quần chúng ưu tú nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng

     Công tác kết nạp đảng viên đã được Đảng bộ huyện quan tâm, thực hiện đầy đủ các quy trình, thủ tục theo quy định, không kết nạp những người chưa đủ tiêu chuẩn, người có động cơ không đúng đắn vào Đảng, đặc biệt coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng. Trong năm 2019, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 109 đảng viên mới, đạt trên 5% so với tổng số đảng viên đầu năm, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong đó, đảng viên trẻ mới kết nạp có độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi chiếm 62,38%, đảng viên có trình độ chuyên môn từ Cao đẳng trở lên chiếm 58,71%, đảng viên nữ chiếm 48,62%, đảng viên là người dân tộc thiểu số chiếm 89,91%. Trong 7 tháng đầu năm 2020, Đảng bộ huyện kết nạp được 53 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 62,35% chỉ tiêu kế hoạch năm. Đây là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy đảng, sự quan tâm của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng, lựa chọn quần chúng là đoàn viên, thanh niên, hội viên ưu tú để giới thiệu cho tổ chức đảng.

     Đảng bộ huyện đang triển khai thực hiện Đề án “Phát triển đảng viên đối với các chức danh Trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội ở thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 – 2020”. Năm 2020, Đảng bộ huyện đặt ra chỉ tiêu phát triển đảng viên mới là 85 đồng chí, trong đó có 13 đảng viên là trưởng ban công tác Mặt trận, 60 đảng viên là trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội ở thôn, bản, khu.

     Để đạt được mục tiêu đã đề ra, Đảng bộ huyện chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở trong thời gian tới cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đối với những quần chúng ưu tú để nâng cao nhận thức về Đảng, từ đó có động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn. Phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ cảm tình Đảng có đủ điều kiện tiêu chuẩn để kết nạp đảng viên mới trong năm 2020. Tập trung phát triển Đảng ở các chi bộ có ít đảng viên và ít đảng viên nữ, có nhiều đảng viên cao tuổi, miễn sinh hoạt. Đặc biệt quan tâm phát triển đảng đối với các chức danh Trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội ở thôn, bản, khu. Thực hiện nghiêm túc việc phát triển đảng viên mới phải đảm bảo chất lượng, không chạy theo số lượng, đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng thủ tục và quy trình theo quy định./.

La Thị Hai – Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủyGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 586
Đã truy cập: 1475439
Thông tin báo chí