DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

05/08/2020 09:53

  • DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN
  • GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

 

LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO (06 TTHC)

1

Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

2

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

3

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

4

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo hoạt động độc lập theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập

5

Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đỗi với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp

6

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

LĨNH VỰC Y TẾ (01TTHC)

1

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

III. LĨNH VỰC TƯ PHÁP (42 TTHC)

* Lĩnh vực hộ tịch (21 TTHC)

1

Thủ tục đăng ký khai sinh

2

Thủ tục đăng ký kết hôn

3

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

4

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

5

Thủ tục đăng ký khai tử

6

Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động

7

Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động

8

Thủ tục đăng ký khai tử lưu động

9

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

10

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

11

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

12

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

13

Thủ tục đăng ký giám hộ

14

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ

15

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

16

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

17

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

18

Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

19

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

20

Thủ tục đăng ký lại khai tử

21

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

* Lĩnh vực hòa giải cơ sở (04 TTHC)

1

Thủ tục bầu hòa giải viên

2

Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải

3

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

4

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

* Lĩnh vực chứng thực (09 TTHC)

1

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

2

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

3

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ; sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

4

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

5

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

6

Thủ tục chứng thực di chúc

7

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

8

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

9

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

*Lĩnh vực nuôi con nuôi (03 TTHC)

1

Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

2

Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

3

Thủ tục Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

*Lĩnh vực bồi thường nhà nước (03 TTHC)

1

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

2

Thủ tục trả lại tài sản

3

Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

*Lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật (02 TTHC)

1

Thủ tục Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

2

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

LĨNH VỰC NỘI VỤ (15 TTHC)

*Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng (05 TTHC)

1

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị.

2

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

3

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất

4

Thủ tục tặng danh hiệu Gia đình Văn hóa

5

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

*Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo (10 TTHC)

1

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

2

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

3

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

4

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt độĩig tôn giáo ở một xã

5

Thù tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

6

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

7

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

8

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

9

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

10

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (14 TTHC)

*Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (08 TTHC)

1

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

2

Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

3

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

4

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

5

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

6

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

7

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

8

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

*Lĩnh vực người có công (02 TTHC)

1

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

2

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

*Lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc trẻ em (04 TTHC)

1

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

2

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

3

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

4

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ (04TTHC)

1

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

2

Thủ tục giải quyết tố cáo

3

Thủ tục tiếp công dân

4

Thủ tục xử lý đơn thư

VII. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG(03TTHC)

*Lĩnh vực đất đai (01 TTHC)

1

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

*Lĩnh vực môi trường (02 TTHC)

1

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

2

Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường

VIII. LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN (05 TTHC)

*Lĩnh vực văn hóa cơ sở (03 TTHC)

1

Thông báo tổ chức lễ hội

2

Xét tặng gia đình văn hóa hàng năm

3

Xét tặng giấy khen Gia đình văn hóa

*Lĩnh vực thư viện (01 TTHC)

1

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

*Lĩnh vực thể dục thể thao (01 TTHC)

1

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT (08 TTHC)

*Lĩnh vực thủy lợi (03 TTHC)

1

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

2

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

3

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

*Lĩnh vực phòng chống thiên tai (03 TTHC)

1

Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

2

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

3

Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

*Lĩnh vực trồng trọt (01 TTHC)

1

Đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

* Lĩnh vực khoa học công nghệ (01 TTHC)

1

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

LĨNH VỰC KHÁC (01 TTHC)

1

Thủ tục xác nhận theo yêu cầu của người dân

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (01 TTHC -Đối với địa phương có giao thông đường thủy nội địa)

1

Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung

XII. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG (02 TTHC)

1

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã

2

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã

XIII. QUỐC PHÒNG (UBND cấp xã, Ban Chỉ huy quân sự huyện)

1

Đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ phương tiện là cá nhân)

2

Xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ phương tiện là cá nhân)

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin mới nhất
Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 199
Đã truy cập: 3678160
Thông tin báo chí