UBND huyện tổ chức họp lấy ý kiến về Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính xã Tình Húc và Thị Trấn Bình Liêu giai đoạn 2019 – 2021; Kế hoạch triển khai thực hiện

26/09/2019 08:55

Chiều ngày 24/9/2019, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp lấy ý kiến về Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính xã Tình Húc và Thị Trấn Bình Liêu giai đoạn 2019 – 2021; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án. Dự họp có các đồng chí: Hoàng Ngọc Ngò, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện; Đỗ Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phó bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp

        Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Tuyết Hạnh nhấn mạnh: Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, cấp thôn, khu là một chủ trương lớn, quan trọng của Đảng được thống nhất chỉ đạo tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về  một  số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương của Trung ương về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, cấp thôn, khu; đồng thời triển khai thực hiện Văn bản số 4309/BNV-CQĐP ngày 9/9/2019 của Bộ Nội vụ, ngày 24/9/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã họp và thống nhất chủ trương sắp xếp, sáp nhập 9 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2019-2021, trong  đó có huyện Bình Liêu, thực hiện sáp nhập nguyên trạng xã Tình Húc vào Thị trấn Bình Liêu nhằm nâng cấp, mở rộng, tạo không gian phát triển cho Thị trấn Bình Liêu. Do đó, việc thực hiện lấy ý kiến đối với dự thảo Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính xã Tình Húc và Thị Trấn Bình Liêu giai đoạn 2019 – 2021; kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phải được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc.

          Theo dự thảo, Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính xã Tình Húc vào Thị Trấn Bình Liêu giai đoạn 2019 - 2021 gồm 5 phần. Phần 1: mở đầu; Phần II: nội dung sắp xếp nhập đơn vị hành chính; phần III: phương án sắp xếp nhập đơn vị hành chính; phần IV: tổ chức thực hiện;  phần V: kiến nghị và đề xuất.               

           Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, dự thảo sẽ sắp xếp, sáp  nhập nguyên trạng đơn vị hành chính xã Tình Húc vào Thị Trấn Binh Liêu, sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính xã Tình Húc vào Thị Trấn Bình Liêu sẽ giữ nguyên tên gọi "Thị trấn Bình Liêu", có diện tích 45,18km2, đạt 322,71% tiêu chuẩn; quy mô dân số là 8.183 người, đạt 102,28% tiêu chuẩn. Công sở Thị Trấn Bình Liêu được chọn là nơi đặt trụ sở làm việc của đơn vị hành chính sau khi sắp xếp, sáp nhập. Đất đai, trụ sở làm việc, cơ sở vật chất của xã Tình Húc sau khi nhập được giao cho Thị Trấn Bình Liêu quản lý và sử dụng. Các tổ chức trong hệ thống chính trị sau khi sáp nhập sẽ bố trí đủ các tổ chức theo quy định hiện hành gồm: Đảng bộ, HĐND, UBND, UBMTTQ, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã tại đơn vị mới được quy định như sau: cán bộ 10 người, công chức 11 người, người hoạt động không chuyên trách 14 người, những cán bộ dôi dư sẽ thực hiện sắp xếp, bố trí trong giai đoạn 2019 – 2020 và 2020 - 2025.

          Tại cuộc họp, cùng với việc lấy ý kiến về Đề án, UBND huyện cũng tiến hành lấy ý kiến về dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Đề án. Theo kế hoạch, trình tự các bước triển khai thực hiện như sau: bước 1 là xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bước 2 là lấy ý kiến cử tri về đề án tổng thể sắp xếp địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp xã, danh sách cử tri được niêm yết trong thời hạn 15 ngày trước ngày tổ chức lấy ý kiến cử tri, dự kiến từ ngày 25/9 - 09/10/2019, thời gian lấy ý kiến cử tri, tổng hợp phiếu, tổng hợp Biên bản kết quả lấy ý kiến từ ngày 10 - 11/10/2019; bước 3 là HĐND các cấp thông qua đề án sắp xếp địa giới hành chính cấp xã, dự kiến ngày 12/10 họp HĐND cấp xã, HĐND cấp huyện, từ ngày 13 - 14/10, UBND huyện hoàn tất hồ sơ và Đề án; bước 4 thực hiện các bước báo cáo UBND tỉnh trình Chính phủ để thẩm định, Chính phủ hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp xét, ban hành nghị quyết phê duyệt; bước 5 tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong kế hoạch cũng ghi rõ nội dung, phân công  nhiệm vụ cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan và một số đề xuất, kiến nghị.

          Sau khi nghe dự thảo Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính xã Tình Húc và Thị Trấn Bình Liêu giai đoạn 2019 - 2021 và dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến. Theo đó, có ý kiến cho rằng nên đổi tên Đề án là Đề án sáp nhập đơn vị hành chính xã Tình Húc về Thị Trấn Bình Liêu giai đoạn 2019 – 2021, trên cơ sở Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, sẽ tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; có ý kiến cho rằng nên nhấn mạnh về những khó khăn, vướng mắc đối với việc thực hiện mục tiêu phát triển Thị trấn Bình Liêu trở thành đô thị loại IV theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Bình Liêu; Quy hoạch chung xây dựng huyện Bình Liêu đã được UBND tỉnh phê duyệt; Nghị quyết số 15-NQ/HU ngày 29/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Liêu về phát triển Thị trấn Bình Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, vì nếu sáp nhập nguyên trạng xã Tình Húc và Thị trấn sẽ không đáp ứng được các điều kiện về đô thị loại V theo Nghị quyết số 1210 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; những khó khăn, vướng mắc về điều kiện kết cấu hạ tầng theo tiêu chuẩn đô thị; đặc biệt những chế độ, chính sách mà người dân xã Tình Húc đang được thụ hưởng trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia như Chương trình Xây dựng nông thôn mới; Chương trình 135; Chương trình Giảm ngèo bền vững; các chính sách về Bảo hiểm Y tế; miễn giảm tiền sử dụng đất; miễn giảm học phí và các chính sách ưu tiên trong giáo dục và đào tạo…; có đề xuất cụ thể với cấp có thẩm quyền về việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên khi triển khai thực hiện Đề án, đặc biệt là về đầu tư kết cấu hạ tầng và thực hiện những chế độ, chính sách đối người dân ở những thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn như thôn Khe Bốc, thôn Khe Lạc, thôn Khe Và, thôn Pắc Liềng I, thôn Pắc Liềng II của xã Tình Húc.

          Tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Tuyết Hạnh đề nghị: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập nguyên trạng xã Tình Húc vào Thị trấn Bình Liêu, tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động, ổn định tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là tại hai địa bàn xã Tình Húc và Thị Trấn Bình Liêu. Đồng chí đề nghị: cơ quan Tổ chức - Nội vụ tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn thiện Đề án và kế hoạch để báo cáo cấp ủy huyện thông qua, báo cáo UBND tỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Phòng Văn hoá và Thông tin chủ trì phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hoá, các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính chưa đạt tiêu chuẩn, sáp nhập nguyên trạng xã Tình Húc vào Thị trấn Bình Liêu. Công an huyện chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện các đối tượng kích động, lôi kéo, bè phái, lợi dụng sự việc này để chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nội dung này. Đồng chí yêu cầu phương án sáp nhập cần tính toán kỹ, hợp lý đảm bảo sự ổn định về tư tưởng, quyền lợi chính đáng của đội ngũ cán bộ; đặc biệt là của người dân sau sắp xếp, đảm bảo thực hiện mục tiêu vì sự phát triển của Thị trấn Bình Liêu nói riêng và huyện Bình Liêu nói chung. Sau khi đề án hoàn thành, được cấp có thẩm quyền phê duyệt cần nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện Đề án.

Thu Hằng

qt.binhlieu


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 918
Đã truy cập: 1472186
Thông tin báo chí