các phòng ban

15/04/2020

 

1.VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND

Vi Tiến Vượng – Chánh Văn phòng.

- Ngày, tháng, năm sinh: 23/9/1981

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Số điện thoại: 02033.878.270 – 0944.181.666

- HTCV: vitienvuong@quangninh.gov.vn; email: vivuongvanphong@gmail.com

 

Nguyễn Văn Được – Phó Chánh Văn phòng.

- Ngày, tháng, năm sinh: 18/5/1975

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Số điện thoại: 02033.878.125 – 0946.156.585

-HTCV: nguyenvanduoc@quangninh.gov.vn;email: nguyenduocgddt@gmail.com

Hoàng Thị Thảo – Phó Chánh Văn phòng.

- Ngày, tháng, năm sinh: 07/12/1982

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Số điện thoại: 02033.878.613 – 0944.567.588

- HTCV: hoangthithao@quangninh.gov.vn; email: hoangthaopnv@gmail.com

 Vị trí và chức năng

 1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện: tham mưu tổng hợp giúp Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện về hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện; tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện và các cơ quan quản lý nhà nước của huyện; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện; tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ, biên giới.
 2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng Uỷ ban nhân dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

 

    Nhiệm vụ và quyền hạn

 1. Tổ chức phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và tham mưu một số công việc do Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện giao.
 2. Tổ chức các hoạt động của Uỷ ban nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện trong việc chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính nhà nước; giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức việc điều hoà, phối hợp hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp xã để thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện về công tác ngoại vụ, biên giới; đồng thời tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
 3. Xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện chương trình, kế hoạch và công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân và Hội đồng nhân dân huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã.
 4. Quản lý thống nhất các văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện theo đúng quy định trong việc tiếp nhận, soạn thảo, sao in, đóng dấu, chuyển giao kịp thời và bảo mật.
 5. Tổ chức các phiên họp, buổi làm việc, tiếp khách và các hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện và của cấp trên; giữ mối quan hệ phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện với Thường trực cấp uỷ cùng cấp, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể huyện.
 6. Thu thập, xử lý thông tin, chuẩn bị các báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện.
 7. Trình Uỷ ban nhân dân huyện các chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước thuộc phạm vi của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện.
 8. Tiếp nhận, tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi quản lý của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện.
 9. Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện.
 10. Quản lý cán bộ, công chức và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện.
 11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện.      

   2.Phòng văn hóa và Thông tin huyện

Trưởng phòng: Hoàng Huy Trọng

- Ngày tháng năm sinh: 6/5/1975.

- Trình độ chuyên môn: Th.sỹ kinh tế nông nghiệp, ĐH báo chí, ĐH kinh tế đối ngoại.

- Trình độ lý luận chính trị: cao cấp.

- Điện thoại: 0915.771.566

- Email: hoangtrong66@gmail.com

Phó trưởng phòng: Vi Ngọc Nhất

Ngày tháng năm sinh: 09/12/1984

Trình độ chuyên môn: cử nhân Hành chính

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0977.191.991

Email: vingocduong@gmail.com

 

Vị trí và chức năng:

 1. Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại và hạ tầng thông tin; văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật.
 2. Phòng Văn hoá và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.

 

Nhiệm vụ, quyền hạn:

 1. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về phát triển văn hóa; thể thao; du lịch; thông tin và truyền thông trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực về thông tin và truyền thông.
 2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về thông tin và truyền thông, lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.
 3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo, lĩnh vực thông tin và truyền thông; chủ trương xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao; phòng, chống bạo lực trong gia đình.
 4. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, khu phố văn hoá, đơn vị văn hoá; bảo vệ các di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn.
 5. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, phát thanh, truyền thanh cơ sở; hướng dẫn và triển khai hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông; các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo theo quy định của pháp luật.
 6. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực về văn hóa, thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 7. Giúp Ủy ban nhân dân huyện trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tintrong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, Internet, phát thanh, truyền hình.
 8. Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện theo sự phân công của Ủy ban nhân dân huyện.
 9. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Thư viện, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục thể thao hoặc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa, các thiết chế văn hoá cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của Phòng trên địa bàn.
 10. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo đối với các chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
 11. Tổ chức hoạt động thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.
 12. Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, phường, thị trấn quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
 13. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn huyện, thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí; xuất bản; văn hóa; gia đình; thể dục thể thao.
 14. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
 15. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Giám đốc Sở Văn hoá và  Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.
 16. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 17. Quản lý tài chính; tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 3.Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Trưởng phòng: Hoàng Văn Minh.

- Ngày, tháng, năm sinh:07/10/1974.

- Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng.

- Trình độ lý luận chính trị:Cao cấp.

- Điện thoại: 0913.080.297.

- Email:hoangvanminh.bl@quangninh.gov.vn.

Phó trưởng phòng: Hoàng Quốc Hòa

- Ngày, tháng, năm sinh: 04/06/1968.

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kiến trúc.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Điện thoại: 0912.902.919.

- Email: hoangquochoa@quangninh.gov.vn.

Phó trưởng phòng: Lục Mạnh Thường.

- Ngày, tháng, năm sinh:15/12/1974.

- Trình độ chuyên môn:Đại học Kỹ thuật công nghiệp.

- Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp.

- Điện thoại:0915.918.175.

- Email:lucmanhthuong@quangninh.gov.vn.

 

Vị trí và chức năng:

 1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ.
 2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các Sở: Công thương, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Khoa học và Công nghệ.
 3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng theo quy định.

 

Nhiệm vụ và quyền hạn:

4.1. Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ:

1.1. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về khoa học và công nghệ trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn.

1.2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ theo quy định của Luật khoa học và công nghệ và phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

1.3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, kế hoạch về khoa học và công nghệ sau khi được ban hành, phê duyệt; thông tin, thống kê, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý khoa học và công nghệ đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

1.4. Quản lý, triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp cơ sở; tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; phát triển phong trào lao động sáng tạo; phổ biến, lựa chọn các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để áp dụng tại địa phương; tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn.

1.5. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm; kiểm tra đo lường chất lượng sản phẩm và hàng hóa trên địa bàn.

1.6. Tổ chức kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ trên địa bàn theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

1.7. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn.

1.8. Quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức, thực hiện chế độ chính sách đối với công chức chuyên trách quản lý khoa học và công nghệ ở cấp huyện theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

1.9. Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ, thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định với Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Khoa học và Công nghệ.

1.10. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

1.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc theo quy định của pháp luật. 

4.2. Lĩnh vực Công thương:

2.1. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về phát triển công thương trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực công thương.

2.2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2.3. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2.4. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn thuộc lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật.

2.5. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực công thương.

2.6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công thương đối với công chức cấp xã.

2.7. Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của phòng.

2.8. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Công Thương.

2.9. Tổ chức, hướng dẫn và thực hiện chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân đầu tư phát triển công nghiệp, mở rộng sản xuất - kinh doanh; tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất - kinh doanh thuộc lĩnh vực công thương.

2.10. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn huyện; tham gia xây dựng quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn huyện; xây dựng, lập hồ sơ thành lập, mở rộng, bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn huyện; lập quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư xây dựng và tổ chức triển khai đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.11. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về hoạt động công thương trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động công thương trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2.12. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phòng theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2.13. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của phòng theo quy định của pháp luật và theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2.14. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao theo quy định của pháp luật. 

4.3. Lĩnh vực Giao thông vận tải

3.1. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện:

 1. a) Dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về giao thông vận tải trên địa bàn cấp huyện;
 2. b) Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn;
 3. c) Các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
 4. d) Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện về phân loại đường xã theo quy định của pháp luật.

3.2. Tổ chức thực hiện và theo dõi thi hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các văn bản khác về giao thông vận tải sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3.3. Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường sắt đô thị, đường thủy nội địa địa phương đang khai thác do cấp huyện chịu trách nhiệm quản lý.

3.4. Quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3.5. Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3.6. Làm nhiệm vụ thường trực Ban An toàn giao thông cấp huyện; phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không xảy ra trên địa bàn cấp huyện.

3.7. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật.

3.8. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về giao thông vận tải cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

3.9. Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3.10. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thông tin về giao thông vận tải và các dịch vụ công trong lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định của pháp luật.

3.11. Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao với Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Giao thông vận tải.

3.12. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3.13. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3.14. Thực hiện nhiệm vụ khác về giao thông vận tải do Ủy ban nhân dân cấp huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật. 

4.4. Lĩnh vực vực Xây dựng, quy hoạch, kiến trúc:

4.1. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành các quyết định, chỉ thị; các quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; các chương trình, dự án đầu tư xây dựng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng trên địa bàn cấp huyện; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng; theo dõi thi hành pháp luật đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng trên địa bàn huyện.

4.2. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng.

4.3. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

4.4. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra việc xây dựng công trình theo giấy phép được cấp trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

4.5. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện lập chương trình phát triển đô thị; phối hợp trong quá trình lập, thẩm định chương trình phát triển đô thị; tham gia lập đề án công nhận đô thị trên địa bàn.

4.6. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

4.7. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý về nghĩa trang theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

4.8. Tổ chức thực hiện việc giao nộp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật.

4.9. Tổ chức lập, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt, hoặc tổ chức lập để Ủy ban nhân dân cấp huyện trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn cấp huyện theo quy định của pháp luật.

4.10. Tổ chức lập, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế, dự toán xây dựng công trình hoặc để Ủy ban nhân dân cấp huyện trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Thực hiện thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

4.11. Tổ chức thực hiện lập quy chế quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt theo phân cấp.

4.12. Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các công trình theo quy chế quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức công bố, công khai các quy chế quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị; cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng, kiến trúc; quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng trên địa bàn huyện theo phân cấp.

4.13. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo trì, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

4.14. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về nhà ở và công sở; quản lý quỹ nhà ở và quyền quản lý sử dụng công sở trên địa bàn huyện theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tổ chức thực hiện công tác điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở, công sở và thị trường bất động sản trên địa bàn huyện.

4.15. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn hoạt động đối với các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

4.16. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực quản lý của Phòng đối với công chức chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

4.17. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng.

4.18. Kiểm tra, thanh tra đối với tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc ngành Xây dựng, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí trong ngành Xây dựng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

4.19. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc (tại các thành phố có Sở Quy hoạch - Kiến trúc) và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

4.20. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

4.21. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

4.22. Thực hiện các nhiệm vụ khác về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng theo sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật.

 4.Phòng Lao động TB&XH 

- Tên cơ quan, đơn vị: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội.

- Địa chỉ: Khu Bình Quyền - Thị trấn Bình Liêu - huyện Bình Liêu - tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 02033.751.047

     

Trưởng phòng:

- Họ và tên: Vi Văn Hồng.

- Ngày tháng năm sinh: 02/3/1961.

- Trình độ chuyên môn: Đại học Toán.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Điện thoại: 0912791532.

- Email: vivanhong@quangninh.gov.vn

Phó Trưởng phòng:

- Họ và tên: Lương Thị Nghệ.

- Ngày tháng năm sinh: 19/01/1982.

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị nhân lực.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Điện thoại: 0948965698.

- Email: luongthinghe@quangninh.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng

- Họ và tên: Triệu Thị Hồng Thơm.

- Ngày tháng năm sinh: 15/7/1982.

- Trình độ chuyên môn: Đại học nông nghiệp.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Điện thoại: 0945231945.

- Email: trieuthihongthom@quangninh.gov.vn

 

Vị trí, chức năng.

 1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.
 2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân cấp huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Nhiệm vụ, quyền hạn.

 1. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
 2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được giao; theo dõi thi hành pháp luật.
 3. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.
 4. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội, cơ sở dạy nghề, tổ chức dịch vụ việc làm, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở cai nghiện tự nguyện, cơ sở quản lý sau cai nghiện, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn huyện theo phân cấp, ủy quyền.
 5. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.
 6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đối với cán bộ, công chức ở UBND các xã, thị trấn.
 7. Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội.
 8. Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.
 9. Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn.
 10. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh.
 11. Quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.
 12. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện.
 13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

    5.Phòng Tài nguyên và Môi trường  

 

 Trưởng phòng

Họ và tên: Lương Xuân Lồng

- Ngày tháng năm sinh: 10/01/1965.

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông Lâm 

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Điện thoại: 0917.312.246

Email: luonglongtnmt@gmail.com

Họ và tên: La Ngọc Dương - Phó trưởng phòng,kiêm Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

- Ngày tháng năm sinh: 23/5/1980

- Trình độ chuyên môn: Đại học Lâm nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Điện thoại: 0913.509.556

Email: laduongbl@gmail.com

                                                                                                                   

Họ và tên: Vi Thành Kiên -Phó trưởng phòng

 Ngày tháng năm sinh: 14/4/1987.

 Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế Quốc dân

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

 Điện thoại: 0976.395.355

 Email: vithanhkien87@gmail.com

 

  

Vị trí và chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, biến đổi khí hậu. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh.  

Nhiệm vụ và quyền hạn:

4.1. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

4.2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường; theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường.

4.3. Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

4.4. Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

4.5. Theo dõi biến động về đất đai; thực hiện việc lập, quản lý, cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai cấp huyện.

4.6. Tham gia xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của địa phương; tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật; tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định trưng dụng đất, gia hạn trưng dụng đất.

4.7. Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và các kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trên địa bàn; thực hiện công tác bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn; lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, các cụm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước, môi trường và đa dạng sinh học trên địa bàn.

4.8. Tham gia thực hiện các giải pháp ngăn ngừa và kiểm soát các loài sinh vật ngoại lai xâm hại; tiếp nhận, xử lý thông tin dữ liệu về các loài sinh vật biến đổi gen và sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen, quản lý nguồn gen; tham gia tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái, loài và nguồn gen.

4.9. Thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng tài nguyên nước, nguồn nước sinh hoạt tại địa phương; điều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải trám lấp; kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật trong việc trám lấp giếng.

4.10. Tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước liên quốc gia theo thẩm quyền.

4.11. Tổ chức đăng ký hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo thẩm quyền.

4.12. Giúp Ủy ban nhân dân huyện giải quyết theo thẩm quyền cho thuê đất hoạt động khoáng sản, sử dụng hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề khác có liên quan cho tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản tại địa phương theo quy định của pháp luật.

4.13. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, tài nguyên thiên nhiên khác theo quy định của pháp luật.

4.14. Tổ chức thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tham gia cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện.

4.15. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển.

4.16. Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

4.17. Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

4.18. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tham gia quản lý tổ chức các hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

4.19. Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

4.20. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường.

4.21. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

4.22. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật.

4.23. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý các nguồn tài chính và các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật. 

4.24. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

  6.Phòng Nông nghiệp và PTNT 

 

  Địa chỉ: Khu Bình Quyền, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

  Điện thoại: 0203.3878.272

  Email:phongnnvptntbl@gmail.com

Hoàng Đức Thanh – Chức vụ: Trưởng phòng

 Ngày, tháng, năm sinh: 05/8/1977

 Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ Thổ nhưỡng học

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

 Điện thoại: 0912.370.580

 Email: Hoangthanhbl77@gmail.com

Lê Thị Thu Hương – Chức vụ: Phó Trưởng phòng

 Ngày, tháng, năm sinh: 22/10/1981

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Nông nghiệp

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại: 0912.172.844

 Email: thuhuong22102009@gmail.com

 

Chc năng:

Phòng Nông nghiệp & PTNT là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện: tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phòng chống thiên tai; chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản; lâm sản, thủy sản và muối; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại, làng nghề nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND huyện và theo quy định của pháp luật, đảm bảo sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác của huyện.

Phòng NN&PTNT có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp & PTNT.

Nhim v, quyn hn:

- Trình UBND cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phát triển nông thôn phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm để UBND huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua; Chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước giao.

- Trình Chủ tịch UBND cấp huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý được giao; theo dõi thi hành pháp luật.

- Tổ chức thực hiện công tác phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và nghề muối; công tác phòng, chống thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh trên địa bàn.

- Phối hợp tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình thủy lợi vừa và nhỏ; công trình nuôi trồng thủy sản; công trình cấp, thoát nước nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai; quản lý mạng lưới thủy lợi trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Đầu mối phối hợp tổ chức và hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến phát triển nông thôn; tổng hợp tình hình, báo cáo UBND huyện việc xây dựng và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện về các lĩnh vực: phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn; khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn; chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản và muối; hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện công tác định canh, di dân tái định cư trong nông nghiệp, nông thôn.

- Tổ chức những hoạt động thống kê phục vụ quản lý theo quy định; thống kê diễn biến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất diêm nghiệp, mặt nước nuôi trồng thủy sản, diễn biến tài nguyên rừng; tổ chức thực hiện các biện pháp canh tác phù hợp để khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

- Quản lý về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản, vật tư nông, lâm nghiệp, phân bón và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện.

- Quản lý công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến diêm và các dự án phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện theo quy định.

- Giúp UBND cấp huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND cấp huyện.

- Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của phòng cho công chức cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn đối với các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn quản lý; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của phòng.

- Thực hiện nhiệm vụ thường trực về công tác phòng chống lụt bão, thiên tai; kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng; xây dựng NTM; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; sa mạc hóa, phòng, chống dịch bệnh trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn huyện.

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao về các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn theo quy định của UBND cấp huyện và Sở Nông nghiệp & PTNT.

- Quản lý công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND cấp huyện.

 • Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND cấp huyện, Chủ tịch UIBND cấp huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.   

7. Cơ Quan Tổ chức - Nội vụ 

Đ/c: Khu Bình Quyền, thị trấn Bình liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: 02033.878.208  email: cqtcnv.bl@quangninh.gov.vn

Thủ trưởng cơ quan

Họ và tên : Loan Thị Công

Ngày, tháng, năm sinh: 27/8/1973

 Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ Văn hóa học

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

 Điện thoại: 0941.202.869

 Email: loanthicong@quangninh.gov.vn

Phó thủ trưởng cơ quan

Họ và tên : Lương Thanh Tiến

Ngày, tháng, năm sinh: 17/10/1971

 Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

 Điện thoại: 0383718181

 Email: luongthanhtien@quangninh.gov.vn

 

Phó thủ trưởng cơ quan

Họ và tên : Lục Thị So

Ngày, tháng, năm sinh: 06/01/1982

 Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế nông nghiệp

 Trình độ lý luận chính trị: TC

 Điện thoại: 0978.833.409

 Email: lucthiso@quangninh.gov.vn

 Chức năng

          Tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền về các mặt công tác: Tổ chức, cán bộ, tổ chức đảng, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, công chức, viên chức, lao động họp đồng và cơ cấu ngạch công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng, đoàn thế, tố chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; công tác cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn; văn thư, lưu trữ  trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng; công tác thanh niên.

Nhiệm vụ

          2.1. Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các chủ trương, nghị quyết, các chỉ thị, chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, cơ chế, giải pháp của cấp ủy, chính quyền về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

          2.2. Tham mưu, hướng dẫn và trực tiếp thực hiện, kiểm tra đôn đốc công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tham mưu trình cấp có thẩm quyền quyết định việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể và thẩm định dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp công lập, việc thành lập, kiện toàn, sáp nhập, giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành theo quy định.

          2.3. Tham mưu về công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, khu phố. Phối hợp với Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ huyện thực hiện việc bảo vệ chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện được chăm sóc sức khỏe theo quy định.

          2.4. Tham mưu về công tác quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc; tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công chức cấp xã; người hoạt động không chuyên trách theo thẩm quyền.

          2.5. Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền, theo dõi quản lý việc thực hiện các đề án về tiêu chuẩn chức danh vị trí việc làm và cơ cấu chức danh công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

          2.6. Thực hiện công tác quản lý hồ sơ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã theo quy định.

          2.7. Tham mưu tổ chức và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

          2.8. Tham mưu, trình cấp có thẩm quyền đề án liên quan đến việc thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách, điều chỉnh địa giới, phân loại, đổi tên đơn vị hành chính; quản lý hồ sơ, mốc giới, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của cấp huyện theo quyđịnh của pháp luật.

          2.9. Tham mưu các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn.

          2.10. Tham mưu thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn theo thẩm quyền.

          2.11. Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác văn thư, lưu trữ nhà nước theo quy đinh.

          2.12. Tham mưu đề xuất công tác thi đua, khen thưởng; làm nhiệm vụ Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp huyện.

          2.13. Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn.

          2.14. Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên và công tác thanh niên.

          2.15. Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã, phường, ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, ở doanh nghiệp trên địa bàn và việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền theo quy định.

          2.16. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân và Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện giao.

 

8.Phòng Tư pháp

- Địa chỉ: khu Bình Quyền, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

- Số điện thoại: 0333878255

Mail: phongtp.bl@quangninh.gov.vn   

 

Trưởng phòng:

 Họ và tên: TÔ THỊ NGUYÊN

 Ngày, tháng, năm sinh: 13/10/1979

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư lâm nghiệp, Cử nhân Luật

 Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0946285585

 Mail: tothinguyentp@gmail.com

Phó Trưởng phòng:

 Họ và tên: HOÀNG THỊ KIÊN

 Ngày, tháng, năm sinh: 10/5/1986

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

 Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0974409181

 Mail: hkienbl@gmail.com

 

Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật; Theo dõi thi hành pháp luật; Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở; Nuôi con nuôi; Hộ tịch; Chứng thực; Bồi thường nhà nước; Trợ giúp pháp lý; Quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật về Xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

 9.Phòng Y tế

Địa chỉ : Nằm trong khuôn viên của UBND huyện, khu Bình Quyền, Thị trấn Bình Liêu, Quảng Ninh.

Điện thoại : 02033878760

Email : phongyte.bl@quangninh.gov.vn

Trưởng phòng

Họ và tên: Loan Thanh Tạo;

Ngày sinh: 18/12/1965;

Trình độ chuyên môn: Đại học Y;

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị;

Email: thanhtao1965@gmail.com

 

Chức năng:

 1. Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy Ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn huyện.
 2. Phòng Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.
 3. Phòng Y tế quản lý toàn diện đối với các Trạm Y tế xã, thị trấn; phối hợp với Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo các Trạm Y tế xã, thị trấn thực hiện công tác cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, công tác phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền giáo dục sức khoẻ và triển khai các chương trình mục tiêu y tế quốc gia; đồng thời phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn trong việc triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe nhân dân .
 4. Phòng Y tế là đơn vị có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước.

Nhiệm vụ

 1. Trình Ủy ban nhân dân huyện:

  a, Dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm, đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện;

  b, Dự thảo biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các ngồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; Dân dố kế hoạch hóa gia đình; An toàn vệ sinh thực phẩm;  khắc phục hậu quả của dịch, bệnh, tai nạn thương tích, thiên tai thảm họa ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân sảy ra trên địa bàn huyện.

 1. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển y tế trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt.

   3.Giúp Ủy ban nhân dân huyện thẩm định các điều kiện hành nghề y tế trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 1. Kiểm tra, thanh tra việc tổ chức, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án và hoạt động đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ về y tế trên địa bàn huyện.
 2. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện chương trình y tế cơ sở, dân số - Kế hoạch hóa gia đình, vận động nhân dân gìn giữ vệ sinh, an toàn thực phẩm, Phòng chống các dịch bênh.
 3. Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.
 4. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.
 5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao và theo quy định của pháp luật.   

10.Phòng Giáo dục và Đào tao

 Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo

 Địa chỉ: Co Nhan, Thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

 Điện thoại: 02.033.878.243 - 02.033.751.905 - 02.033.878.752

 Email: pgdbinhlieu.quangninh@moet.edu.vn 

Trưởng phòng

Họ và tên: Ngô Văn Mậu

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục

Trình độ lý luận chính trị: Cấp cấp LLCT

 Điện thoạ: 0982 741 098

 Email: ngovanmau@pgdbinhlieu.edu.vn

Chức năng:

Tham mưu, giúp UBND huyện quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo bao gồm: Mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.

 Nhiệm vụ: 

+ Trình UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị, quy định, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, chương trình, biện pháp tổ chức; thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao
          + Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy định, kế hoạch sau khi phê duyệt thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

          + Giúp UBND huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND huyện.

          + Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các Hội và tổ chức Phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật.

          + Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của các cơ quan chuyên môn cho cán bộ, công chức xã, thị trấn.

          + Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn cấp huyện.

          + Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND huyện và sở quản lý ngành, lĩnh vực.

          + Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãnh phí theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của UBND huyện.

          + Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật, theo sự phân công của UBND huyện.

          + Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của UBND huyện.

          + Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3028
Đã truy cập: 1181262