Tổ chức bộ máy Kho bạc Nhà nước huyện

24/09/2021

          Tổ chức bộ máy

 

  1.Ban Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước huyện

 

  1. Đ/c: Vi Sơn

- Chức vụ: Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ chính trị: Cao cấp 

- Số điện thoại: 0912.786.926

- Email: Sơnvd@vst.gov.vn

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh và trước pháp luật về: Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn; quản lý tiền, tài sản, hồ sơ, tài liệu, công chức, lao động của đơn vị.

- Phụ trách, chỉ đạo điều hành chung hoạt động của KBNN Bình Liêu; trực tiếp chỉ đạo điều hành công tác tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, thi đua khen thưởng; công tác tài vụ nội bộ;

- Phụ trách công tác kế toán, kiểm soát chi thường xuyên NSNN;

- Chỉ đạo, phối hợp với cơ quan Công an huyện trong việc thực hiện công tác bảo đảm an ninh và an toàn tiền, tài sản trong hệ thống KBNN;

 - Kiểm soát và ký chứng từ của các giao dịch viên: Đinh Trọng Nghĩa; Nông Xuân Trung và chứng từ thanh toán song phương điện tử.

 

  1. Đ/c: Lương Quốc Thắng

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ chính trị: Trung cấp 

- Số điện thoại: 0913.096.576

- Email: thanglq01@vst.gov.vn

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc KBNN Bình Liêu và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

- Phụ trách công tác chi đầu tư XDCB; Chương trình mục tiêu Quốc gia;

- Phụ trách công tác Hành chính - Quản trị; Công tác kho quỹ theo ủy quyền; 

- Phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy, công tác phòng chống lụt bão;

- Phụ trách công tác tin học; dự án TABMIS; triển khai các đề án mới ứng dụng công nghệ hiện đại;

- Công tác tự kiểm tra kiểm soát; công tác quản lý và xây dựng ISO; công tác cải cách hành chính.

- Kiểm soát và ký chứng từ của các giao dịch viên: Hoàng Hồng Thắm; Bùi Tùng Anh

 

2.BỘ PHẬN GIAO DỊCH

Đ/c: Lý Thị Hoàng

- Chức vụ: Kế toán trưởng

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại:  0836.998.726

 - Email:  hoanglt01@vst.gov.vn

- Thực hiện nhiệm vụ Kế toán trưởng; Chỉ đạo, điều hành chung Bộ phận giao dịch; kiểm tra về nghiệp vụ các Giao dịch viên; Tham mưu, tổng hợp các báo cáo nghiệp vụ định kỳ, đột xuất cho Ban Giám đốc đơn vị. Tham gia thực hiện công tác ISO. Thực hiện nhiêm vụ đột xuất Lãnh đạo cơ quan giao.

Đ/c:Hoàng Hồng Thắm

- Chức vụ: Giao dịch viên

-Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại:  0985652489

Email: thamhh@vst.gov.vn

- Giao dịch với các đơn vị:; Khối MTTQ và các đoàn thể; Văn phòng UBND; Trung tâm Hành chính công; UBND Thị Trấn; các Trường trên địa bàn Thị Trấn; Huyện ủy; Phòng Văn hóa; Phòng Giáo dục & Đào tạo; Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Phòng Dân tộc; Trung tâm y tế; Kho bạc; Thuế; Tòa án; Viện Kiểm sát; Thi hành án; Chi cục Thống kê. Hội Người mù; Báo cáo định kỳ tháng, quý, năm và đột xuất về kết quả chi đầu tư, CTMT QG. Hỗ trợ đồng chí Bùi Tùng Anh thực hiện công tác kiểm soát chi XDCB và lập các báo cáo đầu tư, CTMT; Kiểm tra, tổng hợp chứng từ được giao quản lý trước khi đưa vào lưu trữ. Thực hiện công tác ISO.  Thực hiện nhiêm vụ đột xuất Lãnh đạo cơ quan giao.

Đ/c: Bùi Tùng Anh

- Chức vụ: Ủy quyền Kế toán trưởng

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số điện thoại: 0914.120.693

- Email: anhbt01@vst.gov.vn

- Thực hiện nhiệm vụ ủy quyền Kế toán trưởng.

- Giao dịch với các đơn vị: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện; Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND xã Hoành Mô; các Trường trên địa bàn xã Hoành Mô; Phòng Lao động & TBXH. Thực hiện quyết toán VĐT XDCB, vốn các CTMT QG; Báo cáo dự án hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán. Đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản dự toán, đối chiếu thực hiện dự án được giao quản lý;. Đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản dự toán; tài khoản tiền gửi; đối chiếu thực hiện dự án được giao quản lý. Thực hiện Báo cáo định kỳ tháng, quý, năm và đột xuất về kết quả thu chi. Kiểm tra, tổng hợp chứng từ được giao quản lý trước khi đưa vào lưu trữ. Quản trị mạng. Tham gia thực hiện công tác ISO. Kế toán chi nội bộ. Hỗ trợ công tác hành chính. Thực hiện nhiêm vụ đột xuất Lãnh đạo cơ quan giao..

Đ/c:Nông Xuân Trung

- Chức vụ: Giao dịch viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số điện thoại: 0768.346.122

- Email: trungnx@vst.gov.vn

- Giao dịch với các đơn vị: UBND xã Đồng Văn; các Trường trên địa bàn xã Đồng Văn. UBND xã Đồng Tâm; UBND xã Vô Ngại; các Trường trên địa bàn xã Vô Ngại; các Trường trên địa bàn xã Đồng Tâm.; Phòng Y tế; Trung tâm VH&TT; Đội trật tự đô thị; Hội Khuyến học; Hội Chữ thập đỏ; Hội Người cao tuổi. Toàn bộ các đơn vị tiền gửi. Tổng hợp chứng từ chuyển tiền Bưu chính; Viễn thông.  Kế toán TCS-TT gói gửi, nhập xuất biên lai thu tiền phạt, tín trái phiếu, công trái XDTQ và lập các loại báo cáo liên quan. Hoàn thiện chứng từ Lệnh chi tiền của phòng Tài chính. Đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản dự toán, tiền gửi đối chiếu thực hiện dự án được giao quản lý. Kiểm tra, tổng hợp chứng từ được giao quản lý trước khi đưa vào kho lưu trữ; lập các biểu theo dõi chứng từ. Thực hiện nhiêm vụ đột xuất Lãnh đạo cơ quan giao.

Đ/c:Lê Chí Bình

- Chức vụ: Giao dịch viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số điện thoại: 0868311287

- Email: binhlc@vst.gov.vn

- Giao dịch với các đơn vị: Văn phòng UBND & HDND huyện Bình Liêu; UBND xã Lục Hồn; các Trường trên địa bàn xã Lục Hồn; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; Phòng Tài nguyên & Môi trường; Phòng Tài chính - KH; Phòng Tư pháp; Ban quản lý Cửa khẩu; Trung tâm Giáo dục thường xuyên; Ban quản lý chợ; ; Phòng Nông nghiệp; Trung tâm DV & KTNN; Tổng hợp chứng từ chuyển tiền điện, tiền nước; Tổng hợp chứng từ BHXH.. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

 

Đồng chí Phạm Mỹ Linh

- Chức vụ: Giao dịch viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số điện thoại: 0203.3878.221

- Thực hiện chế độ công chức tập sự đối với công chức mới được tuyển dụng tại KBNN Bình Liêu.

Đ/c:Lưu Thị Sạch

- Chức vụ: Thủ kho, thủ quỹ

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số điện thoại: 0812.623.819

- Email: sachlt@vst.gov.vn

- Thủ kho, thủ quỹ, kiểm ngân, thu chi tiền mặt, bảo quản tiền mặt, ấn chỉ có giá giao quản lý, các tài sản tạm thu, tạm giữ và tịch thu theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
- Thu phạt vi phạm hành chính, Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

 

3.BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH - BẢO VỆ

 

Đ/c: Lương Văn Trọng

- Chức vụ:   Lái xe – Hành chính

- Số điện thoại:  0912.569.679

- Email: 

- Lái xe; văn thư - lưu trữ; bảo vệ; công tác hành chính

Đ/c:Nguyễn Văn Thanh

- Chức vụ:   Bảo vệ

- Số điện thoại:  0913.065.499

 

 

 

 

 Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 359
Đã truy cập: 2715065
Thông tin báo chí