Ủy ban nhân dân Huyện

 

1. Thông tin chung 
         Tên cơ quan:  Uỷ ban nhân dân huyện Bình Liêu 
         Địa chỉ         :  Bình Liêu - Quảng Ninh 
         Điện thoại    :   0203.3.878270 
         Fax             : 0203.3.878239 
         E-mail         : ubndbl@quangninh.gov.vn


 Trụ sở Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện

2. Tổ chức bộ máy                               

                                

                                                                             20180605_151335.jpg

                                                                               Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

                                                                                   Chủ tịch UBND huyện

                                                  Số điện thoại cơ quan: 0203  3878 285 - Di động: 0915 354 982

                                                               HTCV: nguyenthituyethanh@quangninh.gov.vn

   


  Ông Hoàng Ngọc Ngò
  Phó Chủ tịch UBND huyện
      Số điện thoại cơ quan: 02033.878.857 - Di động: 0912.401.307

HTCV: hoangngocngo@quangninh.gov.vn

  

01010101.jpg (437×617) 

  

Ông Đỗ Xuân Trường.

Phó Chủ tịch UBND huyện

Số điện thoại cơ quan: 02033 878 263 - Di động: 0913.065.956

HTCV: doxuantruong.bl@quangninh.gov.vn


 

Danh sách các đồng chí Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1


Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

Chủ tịch UBND

 

2

Hoàng Ngọc Ngò

Phó Chủ tịch UBND

 

3

Đỗ Xuân Trường

Phó Chủ tịch UBND

 

4

Nguyễn Văn Dân Chỉ huy Trưởng BCHQS huyện

 

5

Vi Tiến Vượng
Chánh Văn phòng HĐND-UBND

 

6

Hoàng Xuân Tân
Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT

 

   7  Loan Thanh Tạo 
Trưởng Phòng Y tế 

 

   8
Hoàng Văn Minh

Trưởng Phòng Kinh tế- Hạ tầng

  9
Triệu Đình Sinh
Trưởng Phòng Dân tộc

 

  
  10
Loan Thị Công
Trưởng Cơ quan Tổ chức- Nội vụ

 

 
  11
Hoàng Thị An
Trưởng Cơ quan Kiểm tra-Thanh tra

 

  12
Hoàng Thị Ngị
Trưởng Phòng Văn hoá Thông tin

 

  13
Vi Văn Hồng
Trưởng Phòng Lao động- TB&XH

 

 
 14
Lương Xuân Lồng
Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường

 
 15
Hoàng Thị Vinh
Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch


 
 16

Tô Thị Nguyên

Trưởng Phòng Tư Pháp
 

3. Chức năng, nhiệm vụ của UBND huyện Bình Liêu

Chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân huyện được quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 như sau:

Điều 27. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân huyện

1. Ủy ban nhân dân huyện gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên.

Ủy ban nhân dân huyện loại I có không quá ba Phó Chủ tịch; huyện loại II và loại III có không quá hai Phó Chủ tịch.

Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện gồm các Ủy viên là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

2. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện gồm có các phòng và cơ quan tương đương phòng.

Điều 28. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định các nội dung quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 26 của Luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

3. Tổ chức thực hiện ngân sách huyện; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, mạng lưới giao thông, thủy lợi, xây dựng điểm dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, tài nguyên thiên nhiên khác; bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

6. Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện.

Điều 29. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện là người đứng đầu Ủy ban nhân dân huyện và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện;

2. Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; điều động, đình chỉ công tác, cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp khuyết Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp xã; bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật;

3. Lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn huyện;

4. Lãnh đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ huyện đến cơ sở, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của nền hành chính; chỉ đạo công tác cải cách hành chính và cải cách công vụ, công chức trong hệ thống hành chính nhà nước ở địa phương;

5. Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản trái pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Đình chỉ việc thi hành văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để đề nghị Hội đồng nhân dân huyện bãi bỏ;

6. Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện hoặc người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện;

7. Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật;

8. Tổ chức việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

9. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; chỉ đạo và áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật;

 

BAN BIÊN TẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

 

 

 

                      
 

 

 Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 679
Đã truy cập: 1177304